Oświadczenie dla niepełnoletnich

Treść należy wydrukować i dostarczyć do biura zawodów w dniu biegu!!

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Bieg im. Janusza Sidły

Ja niżej podpisana/y ……………………………….. (opiekun prawny),
legitymująca/y się dokumentem tożsamości ………………………….. nr. ……………………. wyrażam zgodę na start:. …………………………………………………… (imię i nazwisko startującego) urodzona/y ……………………. (Data)
w …………………………………………………………(Miejscowość)
Równocześnie oświadczam, że zdaję sobie w pełni sprawę z zagrożeń wynikających z udziału w III Biegu im. Janusza Sidły w Katowicach 18.06.2017 roku, znam regulamin i program zawodów umieszczony na stronie www.biegsidly.pl i nie wnoszę uwag.
Telefon kontaktowy:. …………………………….. . Data, imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis zawodnika …………………………………………………

 

( Data) ………………………………… (Imię i Nazwisko) ……………………………..