Regulamin

logo_bieg_wybrane_bez_tla
REGULAMIN  III Biegu im. Janusza Sidły

1.CEL BIEGU:
Celem biegu jest promocja zdrowego stylu życia,
promocje dzielnicy oraz Miasta Katowice,
jak i upamiętnienie lekkoatlety – oszczepnika Janusza Sidły.

2.ORGANIZATORZY:
Oliwier Kosma 517-110-042
Piotr Łączniak  510-750-080

UKS Szopienice
ul. Obrońców Westerplatte 30
40-336 Katowice

3.TERMIN I MIEJSCE:

-Termin: 18 czerwca 2017 r. (niedziela)
-Start: godz. 1000 przy hali ośrodka sportowego „Szopienice”
ul.11-listopada 16, Katowice.

4.DYSTANS:

10 km – trasa terenem przełajowym- dla biegaczy oraz  Nordic Walking

5.BIURO ZAWODÓW:
Otwarte w dniach:

18 czerwca 2017 r. w godz. 7.30– 9.45 ZMIANA!
Biuro zawodów znajdować się będzie w Parku Olimpijczyków  lub w skwerze Sidły (mieszczącego się naprzeciw Parku Olimpijczyków)
Katowice ul.11-listopada 16.
Lista zawodników zostanie zamknięta dnia 4 czerwca 2016 do 23.59 oraz całkowita lista zostanie podana 6 czerwca 2016.
Limit uczestników to 500 biegaczy, w tym także Nordic Walking.

Zapisy na stronie:
http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170618

W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia (dd.mm.rrrr),
– miejsce zamieszkania,
– kontakt telefoniczny oraz e-mail,
– wybór biegacz czy Nordic Walking

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Opłatę należy wnosić na konto bankowe:
NUMER KONTA DO WPŁATY WPISOWEGO: 
92 2490 0005 0000 4600 9344 9540
UKS Szopienice,
ul. Obrońców Westerplatte 30
40-336 Katowice
W tytule prosimy podać dane osobowe uczestnika!

 

6.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 18.06.2017 r. ukończą 16 lat, oraz dokonają rejestracji wraz z OPŁACENIEM WPISOWEGO W KWOCIE:35 zł od osoby za bieg w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 201740 zł od osoby  za bieg w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 201745 zł od osoby za bieg w przypadku wpłaty w przeddzień lub w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc

  Dla chętnych możliwy jest zakup koszulki biegowej w cenie 30 zł
  Rejestracja na :http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z170618
  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna, ze zgodą o uczestnictwo w biegu. Które znajduję się na stronie biegu.
 • Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 • Rejestracja internetowa oznacza przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik startujący w Biegu Janusza Sidły musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem.

7.KATEGORIE:
Biegacze:

 

kobiety:                                                   mężczyźni:
OPEN                                                             OPEN
od 16 do 30 lat,                                       od 16 do 30 lat,
od 31 do 49 lat,                                       od 31 do 49 lat,
od 50 lat wzwyż.                                      od 50 lat wzwyż.

Nordic Walking:
kobiety:                                                    mężczyźni:
OPEN                                                            OPEN

8.POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 

 • Pomiar czasu wraz z ustaleniem kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Tym samym podczas zapisów każdy zawodnik otrzyma numer startowy z chipem, aby wziąć udział w  biegu bezwzględnym warunkiem jest posiadanie czipu. Jednocześnie nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów, a czip musi zostać zwrócony na mecie, jest to warunek otrzymania medalu ukończenia biegu.
 • Pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę, która posiada odpowiedni sprzęt do tego.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.
 • Szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach zlokalizowanych w Parku olimpijczyków na ulicy 11-listopada 16 w Katowicach.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/ pozostawione podczas biegu.
 • Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój oraz drobny poczęstunek.
 • Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych jak i wolontariuszy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy nie są ubezpieczeni od NNW przez organizatora.
 • Opłata startowa po rezygnacji uczestnika z biegu nie podlega zwrotowi.
 • Warunkiem ukończenia biegu jest pokonanie trasy w czasie poniżej 2h.

9.KONTAKT:
E-mail: kontakt@biegsidly.pl ,
Oliwier Kosma 517-110-042
Piotr Łączniak 510-750-080

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 • Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym w dniu biegu oraz opłaceniem wpisowego w kwocie 35zł lub 40zł w zależności od terminu rejestracji w biegu.
 • Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręczny podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu.
 • Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 • Limit uczestników biorących udział w Biegu im. Janusza Sidły
  to 500 uczestników – biegaczy w tym także Nordic Walking.
 • Nordic Walking startują z tego samego miejsca oraz mają taką samą trasę co biegacze.
 • Koszulka jest elementem dodatkowym do pakietu, koszt takiej koszulki technicznej to 30 zł. Jest to koszulka techniczna, przygotowana specjalnie na okoliczność biegu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „karta zgłoszenia” w związku uczestnictwem w imprezie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883).
 • Nie odebrany przez zawodnika najpóźniej w dniu biegu pakiet startowy przepada.
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.
  • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału
  w imprezie,
 • Opłata startowa po rezygnacji uczestnika z biegu nie podlega zwrotowi.
 • We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
                                                                                                      

  Do zobaczenia w dniu biegu!
           Oliwier & Piotr J